Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.
§1 Definicje

§2 Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
§3 Rodzaje Plików Cookies §4 Bezpieczeństwo składowania danych §5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie §6 Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów: §7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych
Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies: Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.
§8 Rodzaje gromadzonych danych
Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
Anonimowe dane gromadzone automatycznie: Dane gromadzone podczas rejestracji: Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.
§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie
Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.: Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych
Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen. Personel wskazanego podmiotu ma dostęp do danych wprowadzonych przez użytkowników podczas rejestracji i edycji konta użytkownika. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.Przekazanie danych osobowych - Usługi Księgowe
W przypadku zawarcia transakcji, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe Biuro Rachunkowe "Bilans" Bogdan Tymoszuk. Przekazanie tych danych reguluje Ustawa pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.Przekazanie danych osobowych - Usługi Kurierskie
W przypadku zawarcia transakcji, która wymaga przekazania przedmiotu, którego dotyczyła transakcja, poprzez pocztę lub za pośrednictwem kuriera, część danych osobowych osób fizycznych lub dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi pocztowe / kurierskie, wybranego przez Użytkownika. Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.§10 Sposób przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników: Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie: §11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: §12 Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, itp.)
Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony
§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych
Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie: §14 Kontakt do Administratora
Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów §15 Wymagania Serwisu §16 Linki zewnętrzne
W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.
§17 Zmiany w Polityce Prywatności
Image
Image
Image
Image